Mundi Cantant

mezinárodní soutěž pěveckých sborů

Pravidla soutěže

Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Mundi Cantant
 1. Soutěž Mundi Cantant je otevřena pouze pro amatérské sbory.
 2. Účast v soutěžních kategoriích: Jeden pěvecký sbor může soutěžit v roce 2023 maximálně ve 2 soutěžních kategoriích.
 3. Věkový limit: Pořadatel si předem vyžádá jmenný seznam účinkujících s vyznačenými daty narození jednotlivých zpěváků při účasti pěveckého sboru ve věkově omezených kategoriích.
 4. Nástrojový doprovod: Ve všech soutěžních kategoriích musí být provedena alespoň jedna skladba a cappella. V soutěžním sále je k dispozici akustický nebo elektrický klavír. Ostatní doprovodné nástroje si musí pěvecký sbor obstarat sám.
 5. Partitury a seznam soutěžních skladeb: Seznam soutěžních skladeb obsahující celá jména autorů, názvy skladeb, cyklů skladeb a minutáž jednotlivých skladeb musí být dodán nejpozději ke dni uzávěrky přihlášek (20. 3. 2023). Partitury soutěžních skladeb budou zaslány v pěti kopiích poštou a v elektronické verzi emailem nejpozději ke dni uzávěrky přihlášek. Soutěžní skladby musí být provedeny v pořadí uvedeném v zaslaném seznamu skladeb a festivalové brožuře.
 6. Soutěžní program: Pokud se sbor účastní soutěže Mundi Cantant ve více kategoriích, musí být v každé kategorii proveden jiný program. Každá skladba může být v soutěži Mundi Cantant provedena jen jednou.
 7. Soutěžní skladby: Transpozice, neautorizované úpravy či jiné zásahy do skladeb musí být zaznamenány v zaslaných partiturách a předem ohlášeny.
 8. Partitury soutěžních skladeb: Kopie partitur soutěžních skladeb nebudou vráceny, zůstávají uloženy v archivu festivalu.
 9. Aparatury, mikrofony, nástrojový doprovod: Ve všech soutěžních kategoriích se předpokládá zpěv bez mikrofonů a bez aparatury.
 10. Akustická zkouška v soutěžním sále: Maximální doba akustické zkoušky činí 10 minut celkového času (včetně příchodu a odchodu z pódia). V případě překročení časového omezení bude zkouška přerušena pořadatelem. Zkušební čas bude přidělen pořadatelem. Tento čas je závazný a musí být respektován. V případě nerespektování přiděleného data a času akustické zkoušky nemůže být stanoven náhradní termín a zaniká tak nárok účastníka na akustickou zkoušku.
 11. Soutěžní místo: Po příchodu na soutěžní místo se pěvecký sbor neprodleně ohlásí členu organizačního týmu soutěže. Ten přidělí zkušebnu pro rozezpívání a následně šatnu. Maximální délka využití zkušebny pro rozezpívání je 10 minut. Minimální délka pro použití šatny činí 20 minut, maximální délka je omezena dle aktuálního vytížení soutěžního místa – všichni účastníci jsou povinni respektovat časové rozpisy soutěžního místa a řídit se pokyny organizátorů. Zkušebny a šatny mohou mít v určitých případech omezenou maximální kapacitu osob. Šatny neslouží k rozezpívání, ale pouze k převlečení a uložení věcí po dobu soutěžního vystoupení!
 12. Porota soutěže: V soutěži zasedá odborná porota v čele s předsedou poroty. Rozhodnutí poroty je konečné a neodvolatelné.
 13. Hodnoticí systém: Každý porotce má k dispozici maximálně 30 bodů, které může přidělit na základě těchto hodnoticích kritérií: intonace a rytmus, pěvecká technika, výraz a stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního programu, umělecký dojem. Výsledné hodnocení je dáno průměrem známek získaných od jednotlivých porotců. Na základě výsledného hodnocení jsou sbory zařazeny do relevantního bodového pásma (bronzové, stříbrné a zlaté). Bodová pásma nejsou omezena počtem umístěných soutěžících.
 14. Čestné uznání (1.00 – 2.99 bodů)

  Bronzová medaile (3.00 – 10.99 bodů)

  Stříbrná medaile (11.00 – 20.99 bodů)

  Zlatá medaile (21.00 – 30.00 bodů)

 15. Zvláštní ceny poroty: Porota může udělit zvláštní cenu za mimořádné výkony (sboru, sbormistra, instrumentálního doprovodu), např. za vynikající provedení skladby, dirigentský výkon, hlasovou kulturu, dramaturgii soutěžního vystoupení a další porotou zaznamenané přednosti soutěžního vystoupení.
 16. Dokumentace hodnocení: Po vyhlášení výsledků má každý sbormistr či zástupce sboru možnost zúčastnit se rozborového semináře s porotci soutěže a získat zpětnou vazbu. Hodnoticí listy porotců budou k dispozici v elektronické formě po skončení festivalu.
 1. Soutěž o Absolutního vítěze „Mundi Cantant“ je druhým, postupovým kolem Mezinárodní soutěže pěveckých sborů „Mundi Cantant“.
 2. Soutěž o Absolutního vítěze „Mundi Cantant“ je vypsána jako soutěž bez rozdílu kategorie a věku. Pěvecké sbory jsou nominovány na základě výsledného umístění v soutěži „ Mundi Cantant “. Nominován může být pouze držitel zlatého bodového pásma soutěže „Mundi Cantant“.
 3. Obvyklý počet finalistů je 5 - porota však během vyhlášení může počet změnit. Do soutěže se kvalifikují sbory s nejvyšším dosaženým počtem bodů v soutěži „Mundi Cantant“, v rámci zlatého bodového pásma (rozsah zahrnuje všechny kategorie).
 4. Kvalifikace sborů bude oznámena na vyhlášení výsledků soutěže „Mundi Cantant“ (v sobotu 3. 6. 2023). Soutěž o Absolutního vítěze „Mundi Cantant“ proběhne jako večerní koncert v sobotu 3. 6. 2023. Finalisté musí ohlásit soutěžní program neprodleně po oznámení nominace.
 5. Kvalifikace: Každý kvalifikovaný sbor může být v soutěži o Absolutního vítěze zastoupen pouze jednou.
 6. Kvalifikace: V případě, že se kvalifikovaný sbor soutěže nezúčastní, či odmítne účast, připadá místo finalisty sboru s druhým nejvyšším dosaženým bodovým výsledkem. Úmysl nezúčastnit se soutěže o Absolutního vítěze (z jakéhokoliv důvodu) nahlašuje sbor při festivalové registraci a rozhodnutí nelze poté z organizačních důvodů měnit.
 7. Kvalifikace: V případě rovnosti bodů více sborů vybírá daného finalistu porota soutěže „Mundi Cantant“ na základě veřejného hlasování, které proběhne na vyhlášení výsledků soutěže „Mundi Cantant“.
 8. Soutěžní repertoár: Repertoár Soutěže o Absolutního vítěze není dramaturgicky omezen, mohou být provedeny i skladby již prezentované v soutěži „Mundi Cantant“.
 9. Časový limit: Časový limit pro soutěžící je 10 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika.
 10. Soutěžní porota: Absolutního vítěze soutěže „Mundi Cantant“ vybírá porota soutěže „Mundi Cantant“ rozšířená o sbormistry zúčastněných sborů a odbornou veřejnost. Jmenný seznam porotců Soutěže o Absolutního vítěze je uveden zpětně na webových stránkách festivalu a ve výsledkové listině.
 11. Rozšířená soutěžní porota: Do rozšířené soutěžní poroty jsou pozvání všichni sbormistři zúčastněných sborů s výjimkou sbormistrů vystupujících sborů v Soutěži o Absolutního vítěze a odborná veřejnost.
 12. Hodnoticí systém: Každý z porotců přiděluje po jednom hlasu preferovanému pěveckému sboru. Vyhrává finalista s nejvyšším dosaženým počtem hlasů. Každý člen poroty Soutěže o Absolutního vítěze disponuje pouze jedním hlasem. Předseda poroty disponuje dvěma hlasy. Předseda poroty udělí druhý hlas pouze v případě rovnosti hlasů.
 13. Rovnost hlasů: V případě rovnosti hlasů přidělí rozhodující hlas předseda poroty Soutěže o Absolutního vítěze.
 14. Vyhlašování výsledků: Hlasování porotců je veřejné.
 15. Titul a ceny: Sboru s nejvyšším počtem hlasů náleží titul „Absolutní vítěz soutěže Mundi Cantant”. V soutěži mohou být vypsány finanční i nefinanční výhry jak pro absolutního vítěze, tak pro finalisty soutěže. Případné informace o finančních i nefinančních výhrách budou zveřejněny na webových stránkách pořadatele festivalu www.svatkypisniolomouc.cz a stávají se dodatkem těchto soutěžních pravidel.
Soutěž o absolutního vítěze Mundi Cantant

Soutěžní kategorie

A - volný repertoár

A1 - Dětské sbory do 12 let

A2 - Dětské sbory do 16 let

A3 - Mládežnické sbory do 21 let

A4 - Mládežnické sbory do 26 let

A5 - Dospělé sbory – smíšené (S, A, T, B)

A6 - Dospělé sbory – stejné hlasy (S, S, A, A), (T, T, B, B)

A7 - Komorní sbory

A8 - Seniorské sbory - nesoutěžní kategorie

B - Duchovní hudba (všechny věkové kategorie i komorní sbory)

Soutěžní repertoár se musí skládat pouze ze skladeb oblasti duchovní hudby.

Nejméně jedna provedená skladba musí být zkomponována před rokem 1750.

C - Folklór (všechny věkové kategorie i komorní sbory)

Soutěžní repertoár se musí skládat pouze z lidových písní a jejich úprav.

Nejméně jedna provedená skladba musí pocházet z domovské země pěveckého sboru.

D - Populární hudba (všechny věkové kategorie i komorní sbory)

Soutěžní repertoár musí obsahovat skladby z okruhu nonartificiální hudby: spirituál, gospel, jazz, muzikál, filmová hudba, populární hudba.

E - Soudobá hudba (všechny věkové kategorie i komorní sbory)

Soutěžní repertoár musí obsahovat skladby soudobé artificiální hudby komponované po roce 1945, nejméně jedna skladba musí být s datem vzniku po roce 2000.

Dětské sbory

Věkový limit: V kategorii dětských sborů je stanoven horní věkový limit na 12 (A1) a 16 let včetně (A2). Věkový limit nesmí být překročen ke dni soutěže. Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 15 % zpěváků. Překročení věkového limitu musí být předem hlášeno organizátorovi.
Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 14.
Časový limit: Pro dětské sbory je stanoven časový limit 10 minut čistého času, čímž se rozumí minutáž soutěžního programu. To znamená bez příchodu a odchodu sboru, času mezi skladbami a potlesku publika. Celkový čas vystoupení by neměl přesáhnout 15 minut. Pokud sbor časový limit překročí, může být jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

Mládežnické sbory

Věkový limit: V kategorii mládežnických sborů je stanoven horní věkový limit na 21 let (A3) a 26 let včetně (A4). Věkový limit nesmí být překročen ke dni soutěže. Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 15 % zpěváků. Překročení věkového limitu musí být předem hlášeno organizátorovi.
Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 14.
Časový limit: Pro mládežnické sbory je stanoven časový limit 15 minut čistého času, čímž se rozumí minutáž soutěžního programu. To znamená bez příchodu a odchodu sboru, času mezi skladbami a potlesku publika. Celkový čas vystoupení by neměl přesáhnout 20 minut. Pokud sbor časový limit překročí, může být jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

Dospělé sbory

Věkový limit: Je předpokládáno, že nejmladší sboristé dovršili 18 let. Jiné věkové omezení není stanoveno.
Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 14.
Časový limit: Pro dospělé sbory je stanoven časový limit 15 minut čistého času, čímž se rozumí minutáž soutěžního programu. To znamená bez příchodu a odchodu sboru, času mezi skladbami a potlesku publika. Celkový čas vystoupení by neměl přesáhnout 20 minut. Pokud sbor časový limit překročí, může být jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

Komorní sbory

Věkový limit: V kategorii komorních sborů není stanoveno věkové omezení.
Počet zpěváků: Počet zpěváků se musí pohybovat od 9 do 24 osob.
Časový limit: Pro komorní sbory je stanoven časový limit 15 minut čistého času, čímž se rozumí minutáž soutěžního programu. To znamená bez příchodu a odchodu sboru, času mezi skladbami a potlesku publika. Celkový čas vystoupení by neměl přesáhnout 20 minut. Pokud sbor časový limit překročí, může být jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

Seniorské sbory

Upřesnění kategorie: Nesoutěžní vystoupení s možností udělení zvláštních cen poroty.
Věkový limit: Předpokládaný průměrný věk členů sboru je 60 let.
Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 14.
Časový limit: Pro seniorské sbory je stanoven časový limit 15 minut čistého času, čímž se rozumí minutáž soutěžního programu. To znamená bez příchodu a odchodu sboru, času mezi skladbami a potlesku publika. Celkový čas vystoupení by neměl přesáhnout 20 minut. Pokud sbor časový limit překročí, může být jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

Vocalis Bellus

mezinárodní soutěž vokálních ansámblů

Pravidla soutěže

Mezinárodní soutěž vokálních ansámblů Vocalis Bellus
 1. Mezinárodní soutěž vokálních ansámblů „Vocalis Bellus“ je otevřena pouze pro amatérské vokální soubory.
 2. Soutěžní vystoupení: Předpokládá se, že vokální soubor není při soutěžním výkonu dirigován uměleckým vedoucím či sbormistrem tak, jako je tomu u pěveckých sborů.
 3. Nástrojový doprovod: Povinností ansámblu je alespoň jednu skladbu provést a cappella. V soutěžním sále je k dispozici akustický nebo elektrický klavír. Ostatní doprovodné nástroje si musí soubor obstarat sám.
 4. Partitury a seznam soutěžních skladeb: Seznam soutěžních skladeb obsahující celá jména autorů, názvy skladeb, cyklů skladeb a minutáž jednotlivých skladeb musí být dodán nejpozději ke dni uzávěrky přihlášek (20. 3. 2023). Partitury soutěžních skladeb budou zaslány v pěti kopiích poštou a v elektronické verzi emailem nejpozději ke dni uzávěrky přihlášek. Soutěžní skladby musí být provedeny v pořadí uvedeném v zaslaném seznamu skladeb a festivalové brožuře. Kopie partitur soutěžních skladeb nebudou vráceny, zůstávají uloženy v archivu festivalu.
 5. Soutěžní skladby: Transpozice, neautorizované úpravy či jiné zásahy do skladeb musí být zaznamenány v zaslaných partiturách a předem ohlášeny.
 6. Aparatury, mikrofony, nástrojový doprovod: Předpokládá se zpěv bez mikrofonů a bez aparatury.
 7. Akustická zkouška v soutěžním sále: Maximální doba akustické zkoušky činí 10 minut celkového času (včetně příchodu a odchodu z pódia). V případě překročení časového omezení bude zkouška přerušena pořadatelem. Zkušební čas bude přidělen pořadatelem. Tento čas je závazný a musí být respektován. V případě nerespektování přiděleného data a času akustické zkoušky nemůže být stanoven náhradní termín a zaniká tak nárok účastníka na akustickou zkoušku.
 8. Soutěžní místo: Po příchodu na soutěžní místo se ansámbl neprodleně ohlásí členu organizačního týmu soutěže. Ten přidělí zkušebnu pro rozezpívání a následně šatnu. Maximální délka využití zkušebny pro rozezpívání je 10 minut. Minimální délka pro použití šatny činí 20 minut, maximální délka je omezena dle aktuálního vytížení soutěžního místa – všichni účastníci jsou povinni respektovat časové rozpisy soutěžního místa a řídit se pokyny organizátorů. Zkušebny a šatny mohou mít v určitých případech omezenou maximální kapacitu osob.
 9. Porota soutěže: V soutěži zasedá odborná porota v čele s předsedou poroty. Rozhodnutí poroty je konečné a neodvolatelné.
 10. Hodnoticí systém: Každý porotce má k dispozici maximálně 30 bodů, které může přidělit na základě těchto hodnoticích kritérií: intonace a rytmus, pěvecká technika, výraz a stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního programu, umělecký dojem. hodnoticích kritérií. Výsledné hodnocení je dáno průměrem známek získaných od jednotlivých porotců. Na základě výsledného hodnocení jsou soubory zařazeny do relevantního bodového pásma (bronzové, stříbrné a zlaté). Bodová pásma nejsou omezena počtem umístěných soutěžících.
 11. Čestné uznání (1.00 – 2.99 bodů)

  Bronzová medaile (3.00 – 10.99 bodů)

  Stříbrná medaile (11.00 – 20.99 bodů)

  Zlatá medaile (21.00 – 30.00 bodů)

 12. Zvláštní ceny poroty: Po vyhlášení výsledků má každý sbormistr či zástupce sboru možnost zúčastnit se rozborového semináře s porotci soutěže a získat zpětnou vazbu. Hodnoticí listy porotců budou k dispozici v elektronické formě po skončení festivalu.
 13. Dokumentace hodnocení: Po vyhlášení výsledků má každý zástupce souboru možnost zúčastnit se rozborového semináře s porotci soutěže a získat zpětnou vazbu. Hodnoticí listy porotců budou k dispozici v elektronické formě po skončení festivalu.
 14. Zvláštní cena poroty: Porota může udělit zvláštní cenu za mimořádné výkony a další porotou zaznamenané přednosti soutěžního vystoupení, např. za vynikající provedení skladby, hlasovou kulturu, dramaturgii soutěžního vystoupení atp.
 15. Nejlepší vokální ansámbl, tedy ten, který získá nejvíce bodů v soutěži, bude mít možnost vystoupit na závěrečném koncertu v rámci Soutěže o absolutního vítěze Mundi Cantant.

Soutěžní kategorie

F - Vokální ansámbly - volný repertoár

Vokální ansámbly

Věkový limit: V kategorii vokálních ansámblů není stanoveno věkové omezení.
Počet zpěváků: Od 2 do 8 osob.
Časový limit: Pro vokální ansámbly je stanoven časový limit 10 minut čistého času, čímž se rozumí minutáž soutěžního programu. To znamená bez příchodu a odchodu ansámblu, času mezi skladbami a potlesku publika. Celkový čas vystoupení by neměl přesáhnout 15 minut. Pokud ansámbl časový limit překročí, může být jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

Podmínky přihlášení na festival

Program festivalu se skládá ze soutěže „Mundi Cantant” a účasti na koncertech. Pro letošní rok je max. počet zvolených kategorií stanoven na 2.

Registrační poplatek

Registrační poplatek za účast na festivalu je stanoven podle tabulky níže.

DOPORUČENÉ FESTIVALOVÉ AKTIVITY CENA / účast v 1 soutěžní kategorii CENA / účast ve 2 soutěžních kategoriích CENA pro seniorské sbory (účast v nesoutěžní kategorii A8)
3 DNY
čtvrtek 1. 6. 2023 – sobota 3. 6. 2023
workshop k závěrečnému koncertu (alespoň 1 lekce), aktivní účast na doprovodném koncertě, účast v soutěži Mundi Cantant (případně v soutěži o Absolutního vítěze), vyhlášení výsledků, rozborový seminář – setkání s porotci, účast na závěrečném koncertě 450 Kč / osoba* 600 Kč / osoba* 150 Kč / osoba
2 DNY
čtvrtek 1. 6. 2023 – pátek 2. 6. 2023
aktivní účast na doprovodném koncertě, účast v soutěži Mundi Cantant (dětské sbory), vyhlášení výsledků, rozborový seminář – setkání s porotci 300Kč / osoba* 400Kč / osoba*  - 
2 DNY
pátek 2. 6. 2023 – sobota 3. 6. 2023
workshop k závěrečnému koncertu (alespoň 1 lekce), účast v soutěži Mundi Cantant (případně v soutěži o Absolutního vítěze), vyhlášení výsledků, rozborový seminář – setkání s porotci, účast na závěrečném koncertě 300Kč / osoba* 400Kč / osoba* 100Kč / osoba
1 DEN
pátek 2. 6. 2023
NEBO
sobota 3. 6. 2023
účast v soutěži Mundi Cantant (případně v soutěži o Absolutního vítěze), vyhlášení výsledků, rozborový seminář – setkání s porotci 200Kč / osoba* 300Kč / osoba* 50Kč / osoba

* sleva pro členské sbory Unie českých pěveckých sborů v jednání


Registrační poplatek obsahuje:

 • účast sboru v Mezinárodní soutěži pěveckých sborů Mundi Cantant
 • zkouška souboru ve zkušebně - využití zkušeben
 • účast na vyhlášení výsledků soutěže
 • obdržení hodnoticích listů ze soutěže a výsledkové listiny
 • soutěžní diplom a medaili
 • účast sbormistra a zástupců souboru na společenských setkáních s porotci soutěží
 • prezentační balíčky pro sboristy a sbormistra
 • online prezentaci souboru
 • účast na doprovodných koncertech a vystoupeních ve městě Olomouci

Mistrovské kurzy

V rámci Svátků písní Olomouc 2023 nabízíme dle zájmu pěveckých těles mistrovské kurzy (masterclass) v neděli 4. 6. 2023. Délka kurzu je 1h. Kurz povede vždy jeden z porotců soutěže, který hodnotil soutěžní vystoupení sboru. Mistrovský kurz není zahrnut v registračním poplatku.

Cena kurzu je: 6000 Kč / sbor

Zájemci se mohou hlásit do termínu uzávěrky přihlášek, tj. do 20. 3. 2023.


Kroky nutné pro úspěšné přihlášení sboru na festival:

Zaslání přihlášky (formulář e-přihlášky / PDF nebo výtisk přihlášky) nejpozději do:

uzávěrky přihlášek – 20. března 2023

Další dokumenty k zaslání:

 1. Barevná fotka souboru ve vysoké kvalitě (alespoň 1000 pixelů, 300 DPI).
 2. Biografie pěveckého sboru (max. 800 znaků)
 3. Seznam soutěžních skladeb obsahující celé jméno skladatele, celý název skladby / cyklu skladeb, minutáž každé skladby, vyznačené pořadí provedení skladeb.
 4. 5 kopií soutěžních partitur zaslaných poštou a všechny partitury soutěžních skladeb zaslané elektronicky e-mailem (ideálně ve formátu PDF).
 5. MP3 nebo URL odkaz – nahrávka nejméně jedné skladby provedené souborem, ne více než 3 roky stará.
 6. Potvrzení o úhradě registračního poplatku oproti zálohové faktuře.
 7. Jmenný seznam účastníků s vyznačeným datem narození v případě věkem omezených kategorií.

Způsob úhrady registračního poplatku

Bankovní spojení:

OLArt21, z.s.

Fio banka, a.s.

č.ú.: 2702110297/2010

IBAN CZ74 2010 0000 0027 0211 0297

SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX

 • Registrační poplatek musí být uhrazen bezhotovostní platbou po odeslání přihlášky oproti zálohové faktuře.
 • Bankovní poplatky jsou hrazeny odesílatelem.
 • V případě odhlášení či neúčasti souboru na festivalu nemůže být registrační poplatek vrácen.
 • Finální výše registračního poplatku za celý sbor bude určena po příjezdu sboru dle počtu účastníků. V případě zálohového přeplatku bude přeplatek nejpozději do 14 dní vrácen. V případě zálohového nedoplatku bude sborem rozdíl doplacen v hotovosti při registraci.

Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje práva související s pořizováním obrazových a zvukových záznamů festivalových aktivit včetně jejich dalšího zpracovávání a využití. Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů.
 • Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas s použitím obrazových a zvukových záznamů pořadatelem festivalu k dokumentačním a propagačním účelům, ke zveřejňování materiálů v médiích a na internetu.
 • Změna festivalového programu vyhrazena.
 • Odesláním přihlášky účastníci festivalu prohlašují, že byli seznámeni s výše uvedenými podmínkami soutěží a účasti na festivalu.
 • Poskytnutá osobní data slouží výhradně ke kontrole dodržení pravidel soutěže (kategorie s věkovým limitem) a nebudou poskytována třetí osobě. Po ukončení festivalu budou tyto data vymazána.

Podmínky přihlášení na festival

Program festivalu se skládá ze soutěže „Vocalis Bellus” a účasti na koncertech.

Registrační poplatek

Registrační poplatek za účast na festivalu je stanoven podle tabulky níže.

DOPORUČENÉ FESTIVALOVÉ AKTIVITY CENA / účast
1 DEN
pátek 2. 6. 2023
účast v soutěži Vocalis Bellus, vyhlášení výsledků, rozborový seminář – setkání s porotci, pro vítěze vystoupení na vyhlášení soutěže o Absolutního vítěze Mundi Cantant 1600 Kč / ansámbl

Registrační poplatek obsahuje:

 • účast sboru v Mezinárodní soutěži vokálních ansámblů Vocalis Bellus
 • zkouška souboru ve zkušebně - využití zkušeben
 • účast na vyhlášení výsledků soutěže
 • obdržení hodnoticích listů ze soutěže a výsledkové listiny
 • soutěžní diplom a medaili
 • účast sbormistra a zástupců souboru na společenských setkáních s porotci soutěží
 • prezentační balíčky pro sboristy a sbormistra
 • online prezentaci souboru
 • účast na doprovodných koncertech a vystoupeních ve městě Olomouci

Kroky nutné pro úspěšné přihlášení sboru na festival:

Zaslání přihlášky (formulář e-přihlášky / PDF nebo výtisk přihlášky) nejpozději do:

uzávěrky přihlášek – 20. 3. 2023

Další dokumenty k zaslání:

 1. Barevná fotka souboru ve vysoké kvalitě (alespoň 1000 pixelů, 300 DPI).
 2. Biografie vokálního ansámblu (max. 800 znaků)
 3. Seznam soutěžních skladeb obsahující celé jméno skladatele, celý název skladby / cyklu skladeb, minutáž každé skladby, vyznačené pořadí provedení skladeb.
 4. 5 kopií soutěžních partitur zaslaných poštou a všechny partitury soutěžních skladeb zaslané elektronicky e-mailem (ideálně ve formátu PDF).
 5. MP3 nebo URL odkaz – nahrávka nejméně jedné skladby provedené souborem, ne více než 3 roky stará.
 6. Potvrzení o úhradě registračního poplatku oproti zálohové faktuře.
 7. Jmenný seznam účastníků s vyznačeným datem narození v případě věkem omezených kategorií.

Způsob úhrady registračního poplatku

Bankovní spojení:

OLArt21, z.s.

Fio banka, a.s.

č.ú.: 2702110297/2010

IBAN CZ74 2010 0000 0027 0211 0297

SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX

 • Registrační poplatek musí být uhrazen bezhotovostní platbou po odeslání přihlášky oproti zálohové faktuře.
 • Bankovní poplatky jsou hrazeny odesílatelem.
 • V případě odhlášení či neúčasti souboru na festivalu nemůže být registrační poplatek vrácen.
 • Finální výše registračního poplatku za celý sbor bude určena po příjezdu sboru dle počtu účastníků. V případě zálohového přeplatku bude přeplatek nejpozději do 14 dní vrácen. V případě zálohového nedoplatku bude sborem rozdíl doplacen v hotovosti při registraci.

Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje práva související s pořizováním obrazových a zvukových záznamů festivalových aktivit včetně jejich dalšího zpracovávání a využití. Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů.
 • Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas s použitím obrazových a zvukových záznamů pořadatelem festivalu k dokumentačním a propagačním účelům, ke zveřejňování materiálů v médiích a na internetu.
 • Změna festivalového programu vyhrazena.
 • Odesláním přihlášky účastníci festivalu prohlašují, že byli seznámeni s výše uvedenými podmínkami soutěží a účasti na festivalu.
 • Poskytnutá osobní data slouží výhradně ke kontrole dodržení pravidel soutěže (kategorie s věkovým limitem) a nebudou poskytována třetí osobě. Po ukončení festivalu budou tyto data vymazána.

Napište nám

Close application

Přihláška

Chci přihlásit svůj

pěvecký sbor

Chci přihlásit svůj

vokální ansámbl