Mundi Cantant

mezinárodní soutěž pěveckých sborů

Pravidla soutěže

Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Mundi Cantant
 1. Soutěž Mundi Cantant je otevřena pouze pro amatérské sbory.
 2. Účast v soutěžních kategoriích: Jeden sbor může soutěžit v libovolném počtu soutěžních kategorií
 3. Věkový limit: Pořadatel si předem vyžádá jmenný seznam účinkujících s vyznačenými daty narození jednotlivých zpěváků při účasti pěveckého sboru ve věkově omezených kategoriích.
 4. Nástrojový doprovod: Ve všech soutěžních kategoriích musí být provedena alespoň jedna skladba a capella.
 5. Partitury a seznam soutěžních skladeb: Seznam soutěžních skladeb obsahující celá jména autorů, názvy skladeb, cyklů skladeb a minutáž jednotlivých skladeb nejpozději ke dni uzávěrky přihlášek (10. 4. 2022). Partitury soutěžních skladeb budou zaslány v pěti kopiích poštou a v elektronické verzi emailem nejpozději ke dni uzávěrky přihlášek. Soutěžní skladby musí být provedeny v pořadí uvedeném v zaslaném seznamu skladeb a festivalové brožuře.
 6. Soutěžní program: Pokud se sbor účastní soutěže Mundi Cantant ve více kategoriích, musí být v každé kategorii proveden jiný program. Každá skladba může být v soutěži Mundi Cantant provedena jen jednou.
 7. Soutěžní skladby: Transpozice, neautorizované úpravy či jiné zásahy do skladeb musí být zaznamenány v zaslaných partiturách a předem ohlášeny.
 8. Partitury soutěžních skladeb: Kopie partitur soutěžních skladeb nebudou vráceny, zůstávají uloženy v archivu festivalu.
 9. Aparatury, mikrofony, nástrojový doprovod: Ve všech soutěžních kategoriích se předpokládá zpěv bez mikrofonů a bez aparatury. V soutěžním sále je k dispozici akustický nebo elektrický klavír.
 10. Akustická zkouška v soutěžním sále: Maximální doba akustické zkoušky činí 10 minut celkového času (včetně příchodu a odchodu z pódia). V případě překročení časového omezení bude zkouška přerušena pořadatelem. Zkušební čas bude přidělen pořadatelem. Tento čas je závazný a musí být respektován. V případě nerespektování přiděleného data a času akustické zkoušky nemůže být stanoven náhradní termín. Zaniká tak nárok účastníka na akustickou zkoušku ve smyslu těchto pravidel.
 11. Soutěžní místo: Po příchodu na soutěžní místo se pěvecký sbor neprodleně ohlásí příslušnému pořadateli soutěže. Ten přidělí zkušebnu pro rozezpívání a následně šatnu. Maximální délka využití zkušebny pro rozezpívání je 10 minut. Minimální délka pro použití šatny činí 20 minut, maximální délka je omezena dle aktuálního vytížení soutěžního místa – všichni účastníci jsou povinni respektovat časové rozpisy soutěžního místa a řídit se pokyny příslušných pořadatelů. Zkušebny a šaty mohou mít v určitých případech omezenou maximální kapacitu osob.
 12. Porota soutěže: V soutěži zasedá odborná mezinárodní porota v čele s předsedou poroty. Rozhodnutí poroty je konečné a neodvolatelné.
 13. Hodnotící systém: Každý porotce má k dispozici maximálně 30 bodů, které může přidělit na základě hodnoticích kritérií. Výsledné hodnocení je dáno průměrem známek získaných od jednotlivých porotců. Na základě výsledného hodnocení jsou sbory zařazeny do relevantního bodového pásma (bronzové, stříbrné a zlaté). Každé bodové pásmo má více úrovní: Stříbrné a zlaté celkem 10 úrovní (1 nejnižší – 10 nejvyšší), bronzové 8 úrovní (3 nejnižší – 10 nejvyšší). Bodová pásma a jejich úrovně nejsou omezena počtem umístěných těles.
 14. Čestné uznání I – II (1.00 – 2.99 bodů)

  Bronzová medaile III – X (3.00 – 10.99 bodů)

  Stříbrná medaile I – X (11.00 – 20.99 bodů)

  Zlatá medaile I – X (21.00 – 30.00 bodů)

 15. Dokumentace hodnocení: Po vyhlášení výsledků má každý sbormistr či zástupce sboru možnost se zúčastnit setkání s porotci soutěže a získat zpětnou vazbu. Hodnotící listy porotců budou k dispozici v elektronické formě po skončení festivalu.
 1. Soutěž o Absolutního vítěze „Mundi Cantant“ je druhým, postupovým kolem Mezinárodní soutěže pěveckých sborů „Mundi Cantant“.
 2. Soutěž o Absolutního vítěze „Mundi Cantant“ je vypsána jako soutěž bez rozdílu kategorie a věku. Pěvecké sbory jsou nominovány na základě výsledného umístění v soutěži „Mundi Cantant“. Nominován může být pouze držitel zlatého bodového pásma soutěže „Mundi Cantant“.
 3. Maximální počet finalistů je 5. Do soutěže se kvalifikují sbory s nejvyšším dosaženým počtem bodů v soutěži „Mundi Cantant“, v rámci zlatého bodového pásma (rozsah zahrnuje všechny kategorie).
 4. Kvalifikace sborů bude oznámena na vyhlášení výsledků soutěže „Mundi Cantant“ (v sobotu 6. 6. 2020). Soutěž o Absolutního vítěze „Mundi Cantant“ proběhne jako večerní koncert v sobotu 6. 6. 2020. Finalisté musí ohlásit soutěžní program neprodleně po oznámení nominace.
 5. Kvalifikace: V případě, že sbor dosáhne stejného bodového výsledku ve více kategoriích, připadá místo finalisty sboru s druhým nejvyšším dosaženým bodovým výsledkem.
 6. Kvalifikace: V případě, že se kvalifikovaný sbor soutěže nezúčastní, či odmítne účast, připadá místo finalisty sboru s druhým nejvyšším dosaženým bodovým výsledkem.
 7. Kvalifikace: V případě rovnosti bodů více sborů ve více kategoriích vybírá daného finalistu v pořadí porota soutěže „Mundi Cantant“ na základě veřejného hlasování, které proběhne na vyhlášení výsledků soutěže „Mundi Cantant“.
 8. Soutěžní repertoár: Repertoár Soutěže o Absolutního vítěze není dramaturgicky omezen, mohou být provedeny i skladby již použité v soutěži „Mundi Cantant“.
 9. Časový limit: Časový limit pro soutěžící je 10 minut čistého času. Čistým časem se rozumí čístá minutáž soutěžního programu. Do čistého času není započítán příchod a odchod sboru na pódium, čas mezi skladbami a potlesk publika.
 10. Soutěžní porota: Absolutního vítěze soutěže „Mundi Cantant“ vybírá porota soutěže „Mundi Cantant“ rozšířená o sbormistry zúčastněných sborů a odbornou veřejnost. Jmenný seznam porotců Soutěže o Absolutního vítěze je uveden v tištěném programu koncertu a ve výsledkové listině.
 11. Rozšířená soutěžní porota: Do rozšířené soutěžní poroty jsou pozvání všichni sbormistři zúčastněných sborů s výjimkou sbormistrů vystupujících sborů v Soutěži o Absolutního vítěze.
 12. Hodnotící systém: Každý z porotců přiděluje po jednom hlasu preferovanému pěveckému sboru. Vyhrává finalista s nejvyšším dosaženým počtem hlasů. Každý člen poroty Soutěže o Absolutního vítěze disponuje pouze jedním hlasem. Předseda poroty disponuje dvěma hlasy. Předseda poroty udělí druhý hlas pouze v případě rovnosti hlasů.
 13. Rovnost hlasů: V případě rovnosti hlasů přidělí rozhodující hlas předseda poroty Soutěže o Absolutního vítěze.
 14. Vyhlašování výsledků: Hlasování porotců je veřejné.
 15. Titul a ceny: Sboru s nejvyšším počtem hlasů náleží titul „Absolutní vítěz soutěže Mundi Cantant”. V soutěži mohou být vypsány finanční i nefinanční výhry jak pro absolutního vítěze, tak pro finalisty soutěže. Případné informace o finančních i nefinančních výhrách budou zveřejněny na webových stránkách pořadatele festivalu www.svatkypisniolomouc.cz a stávají se dodatkem těchto soutěžních pravidel.
Soutěž o absolutního vítěze Mundi Cantant

Soutěžní kategorie

A - volný repertoár

A1 - Dětské sbory do 12 let

A2 - Dětské sbory do 16 let

A3 - Mládežnické sbory

A4 - Dospělé sbory – smíšené (S, A, T, B)

A5 - Dospělé sbory – stejné hlasy (S, S, A, A), (T, T, B, B)

A6 - Komorní sbory

B - Duchovní hudba (dětské, mládežnické, dospělé, komorní sbory)

Repertoár se musí skládat pouze ze skladeb okruhu duchovní hudby.

Nejméně jedna provedená skladba musí být zkomponována před rokem 1750.

C - Folklór (dětské, mládežnické, dospělé, komorní sbory)

Repertoár se musí skládat pouze z folklórních skladeb, případně aranžmá folklórních skladeb.

Nejméně jedna provedená skladba musí pocházet z domovské země pěveckého sboru.

D - Populární hudba (dětské, mládežnické, dospělé, komorní sbory)

Repertoár se musí skládat pouze z okruhu skladeb: spirituál, gospel, jazz, populární hudba.

E - Soudobá hudba (dětské, mládežnické, dospělé, komorní sbory)

Repertoár se musí skládat pouze ze skladeb soudobé artificiální hudby zkomponovaných po roce 1945.

Dětské sbory

Věkový limit: V kategorii dětských sborů je stanoven horní věkový limit na 16 let včetně (věkový limit nesmí být překročen ke dni soutěže) Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 15 % zpěváků. Překročení věkového limitu musí být předem hlášeno organizátorovi.
Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 14.
Časový limit: Pro dětské sbory je stanoven časový limit na 10 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 15 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

Mládežnické sbory

Věkový limit: V kategorii mládežnických sborů je stanoven horní věkový limit na 26 let včetně (věkový limit nesmí být překročen ke dni soutěže) Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 15 % zpěváků. Překročení věkového limitu musí být předem hlášeno organizátorovi.
Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 16.
Časový limit: Pro mládežnické sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

Dospělé sbory

Věkový limit: V kategorii dospělých sborů není stanoveno věkové omezení.
Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 16.
Časový limit: Pro dospělé sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

Komorní sbory

Věkový limit: V kategorii dospělých sborů není stanoveno věkové omezení.
Počet zpěváků: Maximální počet zpěváků je 16.
Časový limit: Pro komorná sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

Podmínky přihlášení na festival

Program festivalu se skládá ze soutěže „Mundi Cantant” a účasti na koncertech. Pro letošní rok je max. počet zvolených kategorií stanoven na 2.

Registrační poplatek

Registrační poplatek za účast na festivalu je stanoven podle tabulky níže.

DOPORUČENÉ FESTIVALOVÉ AKTIVITY CENA / účast v 1 soutěžní kategorii CENA / účast ve 2 soutěžních kategoriích
1 DEN
(sobota)
účast na SOUTĚŽI, rozborový seminář, vyhlášení výsledků, přehlídka sborů v olomouckých parcích, závěrečný koncert - SOUTĚŽ O ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE 200 Kč / osoba 300 Kč / osoba
2 DNY
(pátek + sobota)
páteční zahajovací koncert festivalu, účast na SOUTĚŽI, rozborový seminář, vyhlášení výsledků, přehlídka sborů v olomouckých parcích, závěrečný koncert - SOUTĚŽ O ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE 300Kč / osoba 400Kč / osoba

Registrační poplatek obsahuje:

 • účast sboru v Mezinárodní soutěži pěveckých sborů Mundi Cantant
 • zkouška souboru ve zkušebně - využití zkušeben
 • účast na vyhlášení výsledků soutěže
 • obdržení hodnotících listů ze soutěže a výsledkové listiny
 • soutěžní diplom a medaili
 • účast sbormistra a zástupců souboru na společenských setkáních s porotci soutěží
 • prezentační balíčky pro sboristy a sbormistra
 • online prezentaci souboru
 • účast na doprovodných koncertech a vystoupeních ve městě Olomouci

Kroky nutné pro úspěšné přihlášení sboru na festival:

Zaslání přihlášky (formulář e-přihlášky / PDF nebo výtisk přihlášky) nejpozději do:

uzávěrky přihlášek – 10. 30. dubna 2022

Další dokumenty k zaslání:

 1. Barevná fotka souboru ve vysoké kvalitě (alespoň 1000 pixelů, 300 DPI).
 2. Seznam soutěžních skladeb obsahující celé jméno skladatele, celý název skladby / cyklu skladeb, minutáž každé skladby, vyznačené pořadí provedení skladeb.
 3. 5 kopií soutěžních partitur zaslaných poštou a všechny partitury soutěžních skladeb zaslané elektronicky e-mailem (ideálně ve formátu PDF).
 4. MP3 nebo URL odkaz – nahrávka nejméně jedné skladby provedené souborem, ne více než 3 roky stará.
 5. Potvrzení o úhradě registračního poplatku oproti zálohové faktuře.
 6. Jmenný seznam účastníků s vyznačeným datem narození v případě věkem omezených kategorií.

Způsob úhrady registračního poplatku

Bankovní spojení:

OLArt21, z.s.

Fio banka, a.s.

č.ú.: 2702110297/2010

IBAN CZ74 2010 0000 0027 0211 0297

SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX

 • Registrační poplatek musí být uhrazen bezhotovostní platbou po odeslání přihlášky oproti zálohové faktuře.
 • Bankovní poplatky jsou hrazeny odesílatelem.
 • V případě odhlášení či neúčasti souboru na festivalu nemůže být registrační poplatek vrácen.
 • Finální výše registračního poplatku za celý sbor bude určena po příjezdu sboru dle počtu účastníků. V případě zálohového přeplatku bude přeplatek nejpozději do 14 dní vrácen. V případě zálohového nedoplatku bude sborem rozdíl doplacen v hotovosti při registraci.

Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje práva související s pořizováním obrazových a zvukových záznamů festivalových aktivit včetně jejich dalšího zpracovávání a využití. Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů.
 • Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas s použitím obrazových a zvukových záznamů pořadatelem festivalu k dokumentačním a propagačním účelům, ke zveřejňování materiálů v médiích a na internetu.
 • Změna festivalového programu vyhrazena.
 • Odesláním přihlášky účastníci festivalu prohlašují, že byli seznámeni s výše uvedenými podmínkami soutěží a účasti na festivalu.
 • Poskytnutá osobní data slouží výhradně ke kontrole dodržení pravidel soutěže (kategorie s věkovým limitem) a nebudou poskytována třetí osobě. Po ukončení festivalu budou tyto data vymazána.

Napište nám

Close application

Přihláška

Výběr soutěžní kategorie