Mundi Cantant

mezinárodní soutěž pěveckých sborů

VÝZVA 2024

Mezinárodní festival pěveckých sborů a vokálních ansámblů Svátky písní Olomouc se připojuje k oslavě významných hudebních výročí Roku české hudby 2024. Ve všech kategoriích soutěže je vyhlášena výzva k zařazení českých písní a skladeb českých skladatelů do dramaturgie soutěžních vystoupení. Kromě toho proběhne také soutěž o nejlepší provedení české skladby.

Návrh doporučených skladeb českých autorů ke stažení zde

Pravidla soutěže

Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Mundi Cantant

 1. Soutěž Mundi Cantant je otevřena pouze pro amatérské sbory.
 2. Účast v soutěžních kategoriích: Jeden pěvecký sbor může soutěžit v roce 2024 maximálně ve 2 soutěžních kategoriích.
 3. Věkový limit: Při účasti pěveckého sboru ve věkově omezené kategorii si pořadatel předem vyžádá jmenný seznam účinkujících s vyznačenými daty narození.
 4. Technické zajištění a nástrojový doprovod: Ve všech soutěžních kategoriích se předpokládá zpěv bez mikrofonů a bez aparatury. V soutěžním sále je k dispozici klávesový nástroj. Ostatní doprovodné nástroje si účastníci zajišťují sami.
 5. Soutěžní repertoár Alespoň jedna skladba musí být provedena a cappella. Pokud sbor soutěží ve 2 kategoriích soutěže MUNDI CANTANT, musí být v každé kategorii proveden jiný program (každá skladba může být sborem provedena pouze jednou). Toto pravidlo se nevztahuje na Soutěž o absolutního vítěze.
  • v roce 2024 je v rámci Roku české hudby vyhlášena výzva k zařazení českých písní a skladeb českých skladatelů do dramaturgie soutěžních vystoupení.
 6. Partitury a seznam soutěžních skladeb: Seznam soutěžních skladeb obsahující celá jména autorů, název skladby/cyklu a minutáž jednotlivých skladeb musí být dodán nejpozději ke dni uzávěrky přihlášek (3. 3. 2024). Partitury soutěžních skladeb budou zaslány ve 3 kopiích poštou (jen v rámci ČR) a v elektronické podobě e-mailem nejpozději v den uzávěrky přihlášek. Soutěžní skladby musí být provedeny v pořadí uvedeném na zaslaném seznamu skladeb. Jakékoliv změny repertoáru musí být co nejdříve nahlášeny pořadateli. Transpozice, neautorizované úpravy či jiné zásahy do soutěžních skladeb musí být zaznamenány v zaslaných partiturách a předem ohlášeny pořadateli. Kopie partitur soutěžních skladeb nebudou vráceny, zůstávají uloženy v archivu festivalu.
 7. Akustická zkouška v soutěžním sále: Maximální doba akustické zkoušky je stanovena na 10 minut celkového času (včetně příchodu a odchodu z pódia). V případě překročení časového limitu bude zkouška přerušena pořadatelem. Zkušební čas je přidělen pořadatelem, je závazný a musí být respektován. V případě nerespektování přiděleného data a času nebude souboru stanoven náhradní termín a jeho nárok na akustickou zkoušku tak zaniká.
 8. Soutěžní místo: Po příchodu na soutěžní místo se soubor neprodleně ohlásí členu pořadatelského týmu. Ten mu přidělí zkušebnu pro rozezpívání a šatnu. Maximální délka pro využití zkušebny pro rozezpívání je 10 minut. Minimální délka pro využití šatny činí 20 minut, maximální délka je omezena dle aktuálního vytížení soutěžního místa. Všichni účastníci jsou povinni respektovat časové rozpisy soutěžního místa a řídit se pokyny pořadatele. Šatny neslouží k rozezpívání, ale pouze k převlečení a uložení věcí po dobu soutěžního vystoupení.
 9. Porota soutěže: V soutěži zasedá odborná porota v čele s předsedou poroty. Rozhodnutí poroty je konečné a neodvolatelné.
 10. Hodnoticí systém: Každý porotce má k dispozici maximálně 30 bodů, které přiděluje na základě těchto hodnotících kritérií: intonace a rytmus, výraz a stylovost interpretace, pěvecká technika a hlasový projev, dramaturgie soutěžního programu a umělecký dojem. Výsledné hodnocení je dáno průměrem bodů získaných od jednotlivých porotců. Na základě výsledného hodnocení jsou sbory zařazeny do relevantního bodového pásma (bronzové, stříbrné a zlaté). Bodová pásma nejsou omezena počtem umístěných souborů.
 11. Čestné uznání (1,00 – 2,99 bodů)

  Bronzová medaile (3,00 – 10,99 bodů)

  Stříbrná medaile (11,00 – 20,99 bodů)

  Zlatá medaile (21,00 – 30,00 bodů)

 12. Zvláštní ceny poroty: Porota může za mimořádné výkony ansámblu udělit zvláštní cenu poroty, např. za vynikající provedení skladby, hlasovou kulturu, dramaturgii a další porotou zaznamenané přednosti soutěžního vystoupení.
 13. Dokumentace hodnocení: Po vyhlášení výsledků má každý sbormistr či zástupce sboru možnost zúčastnit se rozborového semináře s porotci soutěže a získat zpětnou vazbu. Hodnoticí listy porotců budou k dispozici v elektronické formě po skončení festivalu.
 1. Soutěž o absolutního vítěze je druhým postupovým kolem Mezinárodní soutěže pěveckých sborů MUNDI CANTANT, do které jsou sbory nominovány na základě výsledného umístění v soutěži MUNDI CANTANT bez rozdílu kategorie a věku.
 2. Obvyklý počet finalistů je 5, porota však může tento počet změnit.
 3. Kvalifikace: Do druhého kola soutěže se kvalifikují sbory s nejvyšším dosaženým počtem bodů v rámci zlatého bodového pásma napříč všemi kategoriemi. Každý sbor může být v Soutěži o absolutního vítěze zastoupen pouze jednou (pokud sbor soutěžil ve 2 kategoriích a v obou se umístil ve zlatém pásmu, do druhého kola může postoupit jen v kategorii, ve které získal vyšší bodové ohodnocení).
 4. V případě, že se kvalifikovaný sbor Soutěže o absolutního vítěze odmítne účastnit, připadá místo finalisty sboru s druhým nejvyšším dosaženým bodovým výsledkem. Úmysl zúčastnit se nebo nezúčastnit se Soutěže o absolutního vítěze (v případě kvalifikace) nahlašuje sbor pořadateli po podání přihlášky, nejpozději však při registraci ve festivalové kanceláři. Rozhodnutí nelze poté z organizačních důvodů měnit.
 5. Nominace sborů budou oznámeny na vyhlášení výsledků Soutěže MUNDI CANTANT. Soutěž o absolutního vítěze proběhne v sobotu 1. 6. 2024 jako večerní koncert.
 6. Soutěžní repertoár: Soutěžní repertoár v Soutěži o absolutního vítěze není nijak omezen. Kopie partitur a elektronická podoba soutěžních skladeb nejsou vyžadovány. Případný soutěžní repertoár nahlásí každý sbor, který má zájem v případě kvalifikace soutěžit o titul Absolutního vítěze, nejpozději při registraci ve festivalové kanceláři.
 7. Časový limit: Časový limit pro účastníky je stanoven na 10 minut čistého času, čímž se rozumí minutáž soutěžního repertoáru (bez příchodu a odchodu sboru, času mezi skladbami a potlesku publika).
 8. Porota soutěže: Absolutního vítěze vybírá rozšířená porota, tzn. porota Soutěže MUNDI CANTANT rozšířená o odbornou veřejnost a sbormistry zúčastněných sborů (s výjimkou sbormistrů vystupujících se svými sbory v Soutěži o absolutního vítěze).
 9. Pravidla hodnocení: Každý z porotců disponuje 1 hlasem, který přidělí preferovanému pěveckému sboru. Hlasovací lístek vloží do obálky se svým jménem. Obálky jsou otevřeny a hlasy jsou sečteny za přítomnosti předsedy poroty, který v případě rovnosti hlasů udělí svůj druhý hlas a rozhodne tím o absolutním vítězi. Vyhrává finalista s nejvyšším počtem hlasů.
 10. Titul a ceny: Sboru s nejvyšším počtem hlasů náleží titul „Absolutní vítěz MUNDI CANTANT“. V soutěži mohou být vypsány finanční i nefinanční ceny jak pro Absolutního vítěze, tak pro ostatní finalisty. Případné informace o těchto cenách budou zveřejněny na webových stránkách pořadatele festivalu a stanou se dodatkem těchto soutěžních pravidel.

Soutěž o absolutního vítěze Mundi Cantant

Soutěžní kategorie

A - volný repertoár

A1 - Dětské sbory do 12 let

A2 - Dětské sbory do 16 let

A3 - Mládežnické sbory do 21 let

A4 - Mládežnické sbory do 26 let

A5 - Dospělé sbory – smíšené (S, A, T, B)

A6 - Dospělé sbory – stejné hlasy (S, S, A, A), (T, T, B, B)

A7 - Komorní sbory

A8 - Seniorské sbory - nesoutěžní kategorie

B - Duchovní hudba

Kategorie duchovní hudby je otevřena všem věkovým kategoriím i komorním sborům. Soutěžní repertoár smí obsahovat pouze skladby z oblasti duchovní hudby, z nichž nejméně jedna musí být zkomponována před rokem 1750.

C - Folklór

Kategorie folkloru je otevřena všem věkovým kategoriím i komorním sborům. Soutěžní repertoár se smí skládat pouze z lidových písní a jejich úprav. Nejméně jedna provedená skladba musí pocházet z domovské země pěveckého sboru.

D - Populární hudba

Kategorie populární hudby je otevřena všem věkovým kategoriím i komorním sborům. Soutěžní repertoár smí obsahovat pouze skladby z okruhu populární hudby (spirituál, gospel, jazz, muzikál, filmová hudba apod.).

E - Soudobá hudba

Kategorie soudobé hudby je otevřena všem věkovým kategoriím i komorním sborům. Soutěžní repertoár smí obsahovat pouze skladby z okruhu soudobé artificiální hudby zkomponované po roce 1945, z nichž nejméně jedna musí být datována po roce 2000.

Dětské sbory

 • V kategorii dětských sborů je stanoven horní věkový limit na 12 (A1) a 16 let včetně (A2). Věkový limit nesmí být překročen ke dni soutěže. Pořadatel připouští výjimku z věkového omezení u 15% zpěváků. Překročení hranice musí být pořadateli předem nahlášeno.
 • Minimální počet zpěváků je 14.
 • Pro dětské sbory je stanoven časový limit 10 minut čistého času, čímž se rozumí minutáž soutěžního programu (bez příchodu a odchodu sboru, času mezi skladbami a potlesku publika). Celkový čas vystoupení by neměl přesáhnout 15 minut. Pokud sbor časový limit překročí, může být jeho vystoupení ukončeno porotou.

Mládežnické sbory

 • V kategorii mládežnických sborů je stanovena horní věková hranice na 21 (A3) a 26 (A4) let včetně. Věkový limit nesmí být překročen ke dni soutěže. Pořadatel připouští výjimku z věkového omezení u 15% zpěváků. Překročení hranice musí být pořadateli předem nahlášeno
 • Minimální počet zpěváků je 14.
 • Pro mládežnické sbory je stanoven časový limit 15 minut čistého času, čímž se rozumí minutáž soutěžního programu (bez příchodu a odchodu sboru, času mezi skladbami a potlesku publika). Celkový čas vystoupení by neměl přesáhnout 20 minut. Pokud sbor časový limit překročí, může být jeho vystoupení ukončeno porotou.

Dospělé sbory

 • V kategorii dospělých sborů se předpokládá, že nejmladší zpěvák dovršil 18 let. Jiné věkové omezení není stanoveno.
 • Minimální počet zpěváků: 14
 • Pro dospělé sbory je stanoven časový limit 15 minut čistého času, čímž se rozumí minutáž soutěžního programu (bez příchodu a odchodu sboru, času mezi skladbami a potlesku publika). Celkový čas vystoupení by neměl přesáhnout 20 minut. Pokud sbor časový limit překročí, může být jeho vystoupení ukončeno porotou.

Komorní sbory

 • V kategorii komorních sborů není stanoveno žádné věkové omezení
 • Počet zpěváků se musí pohybovat v rozmezí od 9 do 24 osob.
 • Pro komorní sbory je stanoven časový limit 15 minut čistého času, čímž se rozumí minutáž soutěžního programu (bez příchodu a odchodu sboru, času mezi skladbami a potlesku publika). Celkový čas vystoupení by neměl přesáhnout 20 minut. Pokud sbor časový limit překročí, může být jeho vystoupení ukončeno porotou.

Seniorské sbory

 • Jedná se o nesoutěžní vystoupení s možností udělení zvláštních cen poroty
 • V kategorii seniorských sborů se předpokládá, že průměrný věk zpěváků je 60 let
 • Minimální počet zpěváků: 14
 • Pro seniorské sbory je stanoven časový limit 15 minut čistého času, čímž se rozumí minutáž programu (bez příchodu a odchodu sboru, času mezi skladbami a potlesku publika). Celkový čas vystoupení by neměl přesáhnout 20 minut. Pokud sbor časový limit překročí, může být jeho vystoupení ukončeno porotou.

Vocalis Bellus

mezinárodní soutěž vokálních ansámblů

VÝZVA 2024

Mezinárodní festival pěveckých sborů a vokálních ansámblů Svátky písní Olomouc se připojuje k oslavě významných hudebních výročí Roku české hudby 2024. Ve všech kategoriích soutěže je vyhlášena výzva k zařazení českých písní a skladeb českých skladatelů do dramaturgie soutěžních vystoupení. Kromě toho proběhne také soutěž o nejlepší provedení české skladby.

Návrh doporučených skladeb českých autorů ke stažení zde

Pravidla soutěže

Mezinárodní soutěž vokálních ansámblů Vocalis Bellus

 1. Mezinárodní soutěž vokálních ansámblů Vocalis Bellus je otevřena pouze pro amatérské soubory.
 2. Předpokládá se, že vokální soubor není při soutěžním výkonu dirigován uměleckým vedoucím či sbormistrem tak, jako je tomu u pěveckých sborů.
 3. Technické zajištění a nástrojový doprovod: Předpokládá se zpěv bez mikrofonů a bez aparatury. V soutěžním sále je k dispozici klávesový nástroj. Ostatní doprovodné nástroje si účastníci zajišťují sami.
 4. Soutěžní repertoár: Alespoň jedna skladba musí být provedena a cappella.
  • v roce 2024 je v rámci Roku české hudby vyhlášena výzva k zařazení českých písní a skladeb českých skladatelů do dramaturgie soutěžních vystoupení.
 5. Partitury a seznam soutěžních skladeb: Seznam soutěžních skladeb obsahující celá jména autorů, název skladby/cyklu a minutáž jednotlivých skladeb musí být dodán nejpozději ke dni uzávěrky přihlášek (3. 3. 2024). Partitury soutěžních skladeb budou zaslány ve 3 kopiích poštou (jen v rámci ČR) a v elektronické podobě e-mailem nejpozději v den uzávěrky přihlášek. Soutěžní skladby musí být provedeny v pořadí uvedeném na zaslaném seznamu skladeb. Jakékoliv změny repertoáru musí být co nejdříve nahlášeny pořadateli. Transpozice, neautorizované úpravy či jiné zásahy do soutěžních skladeb musí být zaznamenány v zaslaných partiturách a předem ohlášeny pořadateli. Kopie partitur soutěžních skladeb nebudou vráceny, zůstávají uloženy v archivu festivalu.
 6. Akustická zkouška v soutěžním sále: Maximální doba akustické zkoušky je stanovena na 10 minut celkového času (včetně příchodu a odchodu z pódia). V případě překročení časového limitu bude zkouška přerušena pořadatelem. Zkušební čas je přidělen pořadatelem, je závazný a musí být respektován. V případě nerespektování přiděleného data a času nebude souboru stanoven náhradní termín a jeho nárok na akustickou zkoušku tak zaniká.
 7. Soutěžní místo: Po příchodu na soutěžní místo se vokální ansámbl neprodleně ohlásí členu pořadatelského týmu. Ten mu přidělí zkušebnu pro rozezpívání a šatnu. Maximální délka pro využití zkušebny pro rozezpívání je 10 minut. Minimální délka pro využití šatny činí 20 minut, maximální délka je omezena dle aktuálního vytížení soutěžního místa. Všichni účastníci jsou povinni respektovat časové rozpisy soutěžního místa a řídit se pokyny pořadatele. Šatny neslouží k rozezpívání, ale pouze k převlečení a uložení věcí po dobu soutěžního vystoupení.
 8. Porota soutěže: V soutěži zasedá odborná porota v čele s předsedou poroty. Rozhodnutí poroty je konečné a neodvolatelné.
 9. Hodnoticí systém: Každý porotce má k dispozici maximálně 30 bodů, které přiděluje na základě těchto hodnotících kritérií: intonace a rytmus, výraz a stylovost interpretace, pěvecká technika a hlasový projev, dramaturgie soutěžního programu a umělecký dojem. Výsledné hodnocení je dáno průměrem bodů získaných od jednotlivých porotců. Na základě výsledného hodnocení jsou sbory zařazeny do relevantního bodového pásma (bronzové, stříbrné a zlaté). Bodová pásma nejsou omezena počtem umístěných souborů.
 10. Čestné uznání (1,00 – 2,99 bodů)

  Bronzová medaile (3,00 – 10,99 bodů)

  Stříbrná medaile (11,00 – 20,99 bodů)

  Zlatá medaile (21,00 – 30,00 bodů)

 11. Zvláštní ceny poroty: Porota může za mimořádné výkony ansámblu udělit zvláštní cenu poroty, např. za vynikající provedení skladby, hlasovou kulturu, dramaturgii a další porotou zaznamenané přednosti soutěžního vystoupení.
 12. Dokumentace hodnocení: Po vyhlášení výsledků má každý umělecký vedoucí, člen ansámblů či zástupce souboru možnost zúčastnit se rozborového semináře s porotci soutěže a získat zpětnou vazbu. Hodnotící listy jednotlivých porotců budou sboru poslány v elektronické podobě po skončení festivalu.
 13. V soutěži mohou být vypsány finanční i nefinanční ceny pro vítěze Soutěže VOCALIS BELLUS. Případné informace o těchto cenách budou zveřejněny na webových stránkách pořadatele festivalu a stanou se dodatkem těchto soutěžních pravidel
 14. Nejlepší vokální ansámbl, tedy vítěz soutěže, bude mít možnost vystoupit na večerním koncertu v rámci Soutěže o absolutního vítěze MUNDI CANTANT. V případě, že výherní vokální ansámbl odmítne (z jakékoliv důvodu) na koncertu vystoupit, připadá místo finalisty ansámblu s druhým nejvyšším dosaženým bodovým výsledkem.

Soutěžní kategorie

F - Vokální ansámbly - volný repertoár

Vokální ansámbly

 • V této kategorii není stanoveno věkové omezení.
 • Počet zpěváků je stanoven v rozmezí od 2 do 8 osob.
 • Pro vokální ansámbly je stanoven časový limit 10 minut čistého času, čímž se rozumí minutáž soutěžního programu (bez příchodu a odchodu ansámblu, času mezi skladbami a potlesku publika). Celkový čas vystoupení by neměl přesáhnout 15 minut. Pokud soubor časový limit překročí, může být jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou

Podmínky přihlášení na festival

Registrační poplatek

Registrační poplatek za účast na festivalu je stanoven podle tabulky níže a zahrnuje.

 • účast v Mezinárodní soutěži pěveckých sborů MUNDI CANTANT (případně v Soutěži o absolutního vítěze MUNDI CANTANT) a na vyhlášení výsledků
 • účast sbormistra a zástupců souboru na společenských setkáních s porotci
 • účast na doprovodných koncertech a vystoupeních ve městě Olomouci
 • prezentační balíček pro sbormistra a členy sboru
 • využití zkušebny
 • online prezentace sboru
 • soutěžní diplom a medaile
 • hodnotící listy a výsledková listina (v elektronické podobě)

2024 CENA / účast v 1 soutěžní kategorii CENA / účast ve 2 soutěžních kategoriích CENA pro seniorské sbory (kategorie A8)
3 DNY
čtvrtek 30. 5. – sobota 1. 6.
450 Kč / osoba 600 Kč / osoba 180 Kč / osoba
2 DNY
středa 29. 5. – čtvrtek 30. 5.
není k dispozici není k dispozici 150 Kč / osoba *
2 DNY
čtvrtek 30. 5. – pátek 31. 5.
350Kč / osoba 450Kč / osoba 150 Kč / osoba *
2 DNY
pátek 31. 5. – sobota 1. 6.
350Kč / osoba 450Kč / osoba není k dispozici
1 DEN
pátek 1. 6.
NEBO
sobota 2. 6.
250Kč / osoba* 350Kč / osoba* není k dispozici
1 DEN
čtvrtek 31. 5.
není k dispozici není k dispozici 80 Kč / osoba

* cena zahrnuje navíc: vstupné na doprovodný sborový koncert či na zahajovací koncert festivalu, přednášku / vstup do sbírkových skleníků Flora Olomouc


Kroky nutné pro úspěšné přihlášení sboru na festival:

Zaslání přihlášky (formulář e-přihlášky / PDF nebo naskenovaný výtisk přihlášky) nejpozději do:

3. března 2024

Další dokumenty k zaslání:

 • Barevná fotka souboru ve vysoké kvalitě (alespoň 1000 pixelů, 300 DPI).
 • Seznam soutěžních skladeb obsahující celé jméno skladatele, celý název skladby / cyklu skladeb, minutáž každé skladby, vyznačené pořadí provedení skladeb.
 • 3 kopie soutěžních partitur zaslaných poštou (jen v rámci ČR) a všechny partitury soutěžních skladeb zaslané elektronicky e-mailem (ideálně ve formátu PDF).
 • MP3 nebo URL odkaz – nahrávka nejméně jedné skladby provedené souborem, ne více než 3 roky stará.
 • Potvrzení o úhradě registračního poplatku oproti zálohové faktuře.

Způsob úhrady registračního poplatku

Bankovní spojení:

OLArt21, z.s.

Fio banka, a.s.

č.ú.: 2702110297/2010

IBAN CZ74 2010 0000 0027 0211 0297

SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX

 • Registrační poplatek musí být uhrazen bezhotovostní platbou po odeslání přihlášky oproti zálohové faktuře. Bankovní poplatky jsou hrazeny odesílatelem.
 • V případě odhlášení či neúčasti souboru na festivalu nemůže být registrační poplatek vrácen.
 • Finální výše registračního poplatku za celý sbor bude určena po příjezdu sboru dle počtu účastníků. Zálohový přeplatek do 2000 Kč propadá ve prospěch festivalu, vyšší částka se vrací na účet sboru do 14 dní po skončení akce. V případě zálohového nedoplatku bude sborem rozdíl doplacen v hotovosti při registraci.

Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje práva související s pořizováním obrazových a zvukových záznamů festivalových aktivit včetně jejich dalšího zpracovávání a využití. Odesláním přihlášky účastníci festivalu vyjadřují souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů.
 • Odesláním přihlášky účastníci festivalu prohlašují, že byli seznámeni s výše uvedenými podmínkami soutěží a účasti na festivalu.
 • Změna festivalového programu vyhrazena.
 • Poskytnutá osobní data slouží výhradně ke kontrole dodržení pravidel soutěže a nebudou poskytována třetím osobám. Po skončení festivalu a vyřízení veškerých administrativních záležitostí budou tato data z naší databáze vymazána.

Podmínky přihlášení na festival

Registrační poplatek

Registrační poplatek za účast na festivalu je stanoven podle tabulky níže a zahrnuje.

 • účast v Mezinárodní soutěži vokálních ansámblů VOCALIS BELLUS
 • účast na vyhlášení výsledků soutěže
 • účast zástupců souboru na společenských setkáních s porotci soutěže
 • účast na doprovodných koncertech a vystoupeních ve městě Olomouci
 • prezentační balíček pro členy souboru
 • využití zkušebny
 • online prezentace souboru
 • soutěžní diplom a medaile
 • hodnotící listy a výsledková listina (v elektronické podobě)

2024 DOPORUČENÉ FESTIVALOVÉ AKTIVITY CENA / účast
1 DEN
pátek 31. 5.
(+ sobota 1. 6.)
účast v soutěži VOCALIS BELLUS, na vyhlášení výsledků, rozborovém semináři (vítěz s možností vystoupit na večerním koncertu v rámci Soutěže o absolutního vítěze MUNDI CANTANT) 1800 Kč / ansámbl

Kroky nutné pro úspěšné přihlášení sboru na festival:

Zaslání přihlášky (formulář e-přihlášky / PDF nebo naskenovaný výtisk přihlášky) nejpozději do:

3 3. 2024

Další dokumenty k zaslání:

 • Barevná fotka souboru ve vysoké kvalitě (alespoň 1000 pixelů, 300 DPI).
 • Seznam soutěžních skladeb obsahující celé jméno skladatele, celý název skladby / cyklu skladeb, minutáž každé skladby, vyznačené pořadí provedení skladeb.
 • 3 kopie soutěžních partitur zaslaných poštou (jen v rámci ČR) a všechny partitury soutěžních skladeb zaslané elektronicky e-mailem (ideálně ve formátu PDF).
 • MP3 nebo URL odkaz – nahrávka nejméně jedné skladby provedené souborem, ne více než 3 roky stará.
 • Potvrzení o úhradě registračního poplatku oproti zálohové faktuře.

Způsob úhrady registračního poplatku

Bankovní spojení:

OLArt21, z.s.

Fio banka, a.s.

č.ú.: 2702110297/2010

IBAN CZ74 2010 0000 0027 0211 0297

SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX

 • Registrační poplatek musí být uhrazen bezhotovostní platbou po odeslání přihlášky oproti zálohové faktuře. Bankovní poplatky jsou hrazeny odesílatelem.
 • V případě odhlášení či neúčasti souboru na festivalu nemůže být registrační poplatek vrácen.
 • Finální výše registračního poplatku za celý sbor bude určena po příjezdu sboru dle počtu účastníků. Zálohový přeplatek do 2000 Kč propadá ve prospěch festivalu, vyšší částka se vrací na účet sboru do 14 dní po skončení akce. V případě zálohového nedoplatku bude sborem rozdíl doplacen v hotovosti při registraci.

Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje práva související s pořizováním obrazových a zvukových záznamů festivalových aktivit včetně jejich dalšího zpracovávání a využití. Odesláním přihlášky účastníci festivalu vyjadřují souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů.
 • Odesláním přihlášky účastníci festivalu prohlašují, že byli seznámeni s výše uvedenými podmínkami soutěží a účasti na festivalu.
 • Změna festivalového programu vyhrazena.
 • Poskytnutá osobní data slouží výhradně ke kontrole dodržení pravidel soutěže a nebudou poskytována třetím osobám. Po skončení festivalu a vyřízení veškerých administrativních záležitostí budou tato data z naší databáze vymazána.

Napište nám

Close application

Přihláška

Chci přihlásit svůj

pěvecký sbor

Chci přihlásit svůj

vokální ansámbl