Vedení festivalu

Milan Motl

umělecký ředitel

PhDr. Milan Motl, Ph.D. patří mezi nejvýraznější české sbormistry současnosti. Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v oboru hudební výchova a dějepis. Na Hudební katedře vystudoval také umělecký obor sólový zpěv (u MgA. Jany Machačové). Sbormistrovství se věnoval v předmětu řízení sboru, dirigování orchestru studoval soukromě v Praze (u Jiřího Portycha). Vysokoškolská studia završil doktoráty na Ostravské univerzitě v Ostravě a Univerzitě Karlově v Praze.

První sbormistrovské zkušenosti získal vedením přípravných oddělení Chlapeckého sboru Bonifantes Pardubice (1999–2003). Později zde pracoval jako druhý sbormistr koncertního sboru. Od roku 2002 je uměleckým vedoucím Smíšeného pěveckého sboru KOS a Komorního sboru KOKOS Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl. Na této škole se věnuje také mladým talentům v sólovém zpěvu a ve sborovém dirigování. Někteří jeho žáci ve studiu těchto oborů úspěšně pokračují na konzervatořích a vysokých školách. 

Sbor KOS pod jeho vedením získal celou řadu zlatých medailí a vítězství na domácích i mezinárodních soutěžích a festivalech, koncertoval v mnoha zemích Evropy, ale i v Kanadě, USA a Japonsku. Během své bohaté umělecké činnosti vydal 10 CD, která obsahují i premiéry skladeb českých a zahraničních autorů. Za svou sbormistrovskou práci byl Milan Motl několikrát oceněn zvláštními cenami poroty (za dramaturgii, provedení povinné skladby, dirigentský výkon). Unie českých pěveckých sborů (UČPS) mu za mimořádné sbormistrovské úspěchy udělila cenu Sbormistr junior (2012). Město Litomyšl Milana Motla ocenilo Plaketou rady města za zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti vzdělávání a kultury (2013), Pardubický kraj  udělil sboru KOS Cenu Za zásluhy (2016), UČPS národní ocenění Sbor roku (2018). 

Vystoupení KOSu jsou vedle uměleckých kvalit specifická dynamickou a entuziastickou interpretací využívající také scénických prvků (pohyb, rekvizity, kostýmové doplňky). Milan Motl a sbor KOS často spolupracují s amatérskými, ale i špičkovými mládežnickými a profesionálními sbory a orchestry. Osobitým výrazem a prožitkem hudby si KOSáci pod vedením Milana Motla získávají přízeň posluchačů nejen u nás, ale i v zahraničí.

Milan Motl se příležitostně věnuje také aktivní pěvecké činnosti, působí jako hlasový poradce a hudební režisér. Je zván do porot soutěží sólového a sborového zpěvu, jako lektor sbormistrovských kurzů, sborových dílen a hudebních projektů u nás i v zahraničí (např. Nizozemí, Německo, Polsko, Rakousko, USA).


Věnuje se také organizační a publikační činnosti v oborech hudební výchova a sborový zpěv. Umělecky i organizačně se podílí na celorepublikových i mezinárodních akcích sborového zpěvu. Je členem celostátních organizací pro sborový zpěv, působí v hudební komisi Unie českých pěveckých sborů a odborné radě NIPOS-ARTAMA Praha pro mládežnický sborový zpěv. V poslední době se velmi aktivně zapojuje do procesu změn ve vzdělávání. Stal se předsedou Asociace učitelů hudební výchovy, je vůdčí osobností koalice KOMPAS, která sdružuje pedagogické asociace a profesní skupiny napříč obory a stupni vzdělávání.

Milan Motl, umělecký ředitel mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc

Umělecká rada

Umělecká rada festivalu je odborným poradním orgánem uměleckého ředitele, se kterou konzultuje koncepci festivalu, nastavení pravidel soutěží, výběr doporučených skladeb a dramaturgické záměry včetně volby interpretů. Její členové se často sami festivalu účastní na pozici porotců. Ke spolupráci jsou oslovováni a do umělecké rady jmenováni uměleckým ředitelem vždy pro následující festivalový ročník.

Lenka Dohnalová

PaedDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. vystudovala Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obory ČJ-HV (Český jazyk a Hudební výchova). Již téměř tři desetiletí učí na Gymnáziu v Olomouci-Hejčíně a vede tři tělesa. Nejstarší z nich – Komorní sbor Lenky Dohnalové Mlynářové se zaměřuje na soudobou vážnou hudbu, jazz a muzikálové projekty (např. spolupráce s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů, Podkarpatskou filharmonií v Rzeszowě, či s hudebními osobnostmi – Emilem Viklickým, Danem Bártou a dalšími). Prostějovský ženský sbor Proměny je orientován spíše poprockově a folklorně, pro gymnaziální sbor jsou typické hudebně-dramatické projekty (Evangelium podle houslí P. Helebranda s Hradišťanem). Většina repertoáru těles je zajímavá i tím, že je opatřena autorskými vokálními aranžmá sbormistryně a instrumentálními aranžmá Richarda a Petra Mlynářových. Lenka Dohnalová je držitelkou Ceny města Olomouce a Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury.

Lenka Dohnalová, členka umělecké rady mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc

Jan Vičar

Prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc. se věnuje kompozici, muzikologii a pedagogické i organizační činnosti. Mimo jiné působil na Univerzitě Palackého v Olomouci, jako šéfredaktor časopisu Hudební rozhledy, publikoval řadu vědeckých studií a odborných knih, přednášel na amerických univerzitách a založil mezinárodní festival soudobé hudby MusicOlomouc. Jeho skladby jsou uváděny v České republice i v zahraničí a vydávány na CD i tiskem. Je profesorem katedry hudební teorie Akademie múzických umění v Praze a katedry hudební kultury Západočeské univerzity v Plzni.

Jan Vičar, člen umělecké rady mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc

Lenka Polášková

Lenka Polášková vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži obor hra na klavír a Ostravskou univerzitu obor Hudební výchova - sbormistrovství. Již při začátku studia na Ostravské univerzitě obnovila tradici sborového zpěvu v Hulíně a v září 1999 založila Smíšený pěvecký sbor Smetana – Hulín, jež je jeho sbormistryní dodnes. V současné době působí Lenka Polášková jako zástupce ředitele školy na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde vede také smíšený pěvecký sbor studentů konzervatoře. Toto těleso se pravidelně účastní mezinárodních sborových soutěží a pod jejím vedením se stal se jedním z nejlepších sborů ve své kategorii v České republice. Od roku 1998 spolupracuje s dětským pěveckým sborem Moravské děti, který vede doposud. Moravské Děti reprezentovaly české sborové umění na mnoha koncertech, festivalech a mezinárodních soutěžích (Švédsko, Japonsko, Čína, a další). Roku 2010 jí byla udělena Unií pěveckých sborů za dosažené úspěchy cena Sbormistr – junior. Pravidelně je zvána do porot mezinárodních sborových soutěží.

Lenka Polášková, členka umělecké rady mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc

Jan Pirner

PhDr. Jan Pirner studoval na PedF UK obor český jazyk a literatura a hudební výchova (2002–08) a na FF UK paralelně muzikologii (2003–06). Působil jako ředitel Pražského komorního sboru (2010–20), se kterým procestoval většinu Evropy, Japonsko, Macao a Libanon a opakovaně navštívil významné hudební festivaly (Rossini Opera Festival, Wexford Festival Opera ad.). V letech 2012–18 byl zaměstnán v Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR jako redaktor vědeckého časopisu Hudební věda, podílel se zde rovněž na dvořákovském bádání. Od roku 2012 pracuje v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu (NIPOS) jako správce hudební knihovny, editor sborové edice Polyhymnia Bohemica a od 2019 také jako odborný pracovník pro sborový zpěv dospělých. Hudbě se věnuje od dětských let, nejprve v chlapeckém sboru Pueri gaudentes, později jako člen či příležitostný host profesionálních sborů a komorních těles (Pražský filharmonický sbor, Pražský komorní sbor, Kühnův smíšený sbor ad.). Od roku 2012 je sbormistrem dětského pěveckého sboru Radost Praha, s nímž pravidelně soutěží a koncertuje doma i v zahraničí (Bratislava, Kaunas, Limburg-Lindenholzhausen, Montreux, Neerpelt, Preveza, Rimini, Sopoty, Varšava) a účastní se rovněž hudebních festivalů (Dvořákova Praha, Smetanova Litomyšl, Prague Sounds, Dny Bohuslava Martinů), v roce 2015 založil dívčí komorní sbor Vokalion Praha. Za svoji sbormistrovskou a organizační práci získal cenu pro nejlepšího sbormistra soutěžního festivalu Kaunas Cantat v Litvě (2016), Ocenění Zastupitelstva Městské části Praha 7 za zásluhy v oblasti kultury (2016) a cenu Sbormistr junior (2016), národní ocenění udělované Unií českých pěveckých sborů.

Jan Pirner, člen umělecké rady mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc

Patrik Buchta

Po absolutoriu na Biskupském gymnáziu v Brně v roce 2017 nastoupil ke studiu sbormistrovství na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde letos uzavírá magisterské studium. Na brněnské konzervatoři si zároveň rozšiřuje vzdělání ve hře na varhany. Jako sbormistr působí v dívčím pěveckém sboru Cantate, ve Vachově sboru moravských učitelek, ve smíšeném sboru Ensemble versus, v Chrámovém sboru Šlapanice a ve Schole brněnské mládeže. Za sebou má spolupráci s několika dalšími brněnskými sbory (Vox iuvenalis, Choirchestra, Smíšený sbor JAMU). Zúčastnil se několika sbormistrovských kurzů pod vedením našich i zahraničních lektorů (Andrea Brown, Václav Luks, Jaroslav Brych, Miriam Němcová, Josef Surovík). Vedle sbormistrovské činnosti působí jako liturgický varhaník ve farnosti Nanebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích a v minoritském chrámu sv. Janů v Brně.

Jan Pirner, člen umělecké rady mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc

Napište nám

Close application

Přihláška

Chci přihlásit svůj

pěvecký sbor

Chci přihlásit svůj

vokální ansámbl